Red orange yellow squares potato print

Squares

Potato Print